Veelgestelde vragen

Wat is het Kennisplatform en waarom is het opgericht?
Wat is gespoten PURschuim?
Zijn er alternatieven voor gespoten PURschuim?
Wat is het verschil tussen een gespoten PURschuim, een spuitbus met PURschuim en PURschuimgel?
Is gespoten PURschuim veilig?
Waarom wordt bewoners geadviseerd hun huis te verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-isolatie?
Waarom is het noodzakelijk om na het aanbrengen van PUR-isolatie uw huis te ventileren?
Is de in de kruipruimte aangebrachte gespoten PURschuimisolatie brandveilig?
Wat houdt certificatie precies in en aan welke veiligheidsmaatregelen houden deze gecertificeerde bedrijven zich?
Hoe kan ik een gecertificeerd bedrijf bij mij in de buurt vinden?
Berichtgeving in de media gaat over gezondheidsklachten na het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte. Zijn deze klachten daadwerkelijk gerelateerd aan gespoten PURschuim?
Ik denk dat ik ziek ben geworden door gespoten PURschuim, wat moet ik doen?
Ik heb een klacht over PURschuim, waar kan ik terecht?
Waarom heeft de sector extra maatregelen genomen?
Wat is het Kennisplatform en waarom is het opgericht?

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim is een sectorbreed initiatief om te informeren en adviseren over de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Hoewel gespoten PURschuim al dertig jaar als vloerisolatie wordt aangebracht, hebben wij gemerkt dat er de afgelopen jaren in de samenleving vragen zijn ontstaan over vermeende gezondheidsrisico’s door gespoten PURschuim in kruipruimtes. Als sector hebben wij veel expertise in huis en willen wij graag een bijdrage leveren aan de beantwoording van deze vragen.

Wij bevorderen de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes, bijvoorbeeld door te zorgen voor trainingen voor verwerkers, certificatie van de isolatiebedrijven, extra controle op naleving van de richtlijnen en voorschriften die gelden voor isolatiebedrijven, en ondersteuning van de betrokken isolatiebedrijven bij het verbeteren van de klachtenprocedure.

Wat is gespoten PURschuim?

Gespoten PURschuim is wereldwijd een veelgebruikt en veelzijdig isolatiemateriaal en wordt in Nederland dagelijks ingezet voor diverse doeleinden. Zo helpt isolatie met polyurethaanschuim (PURschuim) huizen warm te houden in de winter en koel in de zomer. Polyurethaanisolatie ontstaat door de chemische reactie van twee componenten, PMDI en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd, is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Gespoten PURschuim is door zijn structuur naadloos aan te brengen in de kruipruimte van een woning, en is daarmee een van de beste hedendaagse isolatiematerialen. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte en gemakkelijkste materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en deze daardoor energiezuiniger te maken.

Zijn er alternatieven voor gespoten PURschuim?

Ja, er bestaan alternatieven. Voor het isoleren van gebouwen is polyurethaan (PUR) echter het isolatieproduct met de hoogste isolatiewaarde. Daarnaast biedt het verscheidene bijkomende voordelen ten opzichte van alternatieve isolatieproducten. Zo is het materiaal naadloos te verwerken: het dicht alle kieren en laat geen vocht door.

PUR kan ook het verschil maken als u uw woning wil (laten) renoveren tot een zogeheten passief huis. Passiefhuizen zijn gebouwen die niet meer dan 15 kWh/m² per jaar mogen verbruiken voor ruimteverwarming. Afhankelijk van de dikte van het aangebrachte PURschuim kunt u, als de hoogte van uw kruipruimte het toelaat, de vloerisolatie met behulp van PUR geschikt laten maken voor de renovatie naar passief huis. De meeste andere isolatiematerialen bieden dit voordeel niet.

Wat is het verschil tussen een gespoten PURschuim, een spuitbus met PURschuim en PURschuimgel?

Het gaat in alle gevallen om polyurethaanhardschuim, maar het verschil zit in de verwerking. PURschuimgel voor spouwmuurisolatie en verpakt PURschuim uit een spuitbus vormen bij verwerking een gelei. Als deze gelei uithardt, moet huidcontact worden voorkomen. Bij gespoten PURschuim wordt het materiaal verneveld op het oppervlak. Daarom is aanvullende bescherming nodig bij de verwerking.

Er zijn drie verschillende verpakkingsvormen voor PURschuim:

  • 1-componenten schuim in aerosol;
  • 2-componenten schuim in aerosol en
  • 2-componenten schuim uit gescheiden bussen of vaten met een statische mixer.

 

PUR schuim in een spuitbus is meestal een zogenoemde 1-componenten PUR schuim. Het polyol, de verharder en de additieven zitten voorgemengd in de bus in de juiste verhoudingen. Voor de applicatie wordt de bus geschud en worden de componenten gemengd waarbij het mengsel altijd correct van samenstelling is. De reactie ontstaat door contact met vocht uit de lucht en ondergrond en loopt relatief traag in vergelijking tot 2-componenten schuim.

Bij 2-componenten schuim in een spuitbus is de verharder als tweede component in een minibus gemonteerd in de spuitbus. Door de spuitbus te activeren worden de twee componenten in de bus door drukverschil en schudden gemengd. Het mengsel is hierbij altijd juist van verhouding. De reactie verloopt zonder invloed van luchtvochtigheid en vochtigheid van de ondergrond.

Bij 2-componenten schuim in gescheiden vaten of bussen wordt gebruik gemaakt van een pomp of druk in de vaten. De pompen voor de twee componenten zijn in de standaard machine uitvoering gekoppeld en hebben een vast en gelijk slagvolume waardoor de juiste mengverhouding (bij normale bevulling) wordt geborgd. Het schuim wordt via slangen of leidingen samengevoegd en hardt uit zodra het wordt aangebracht.

Ten slotte hanteert men in de volksmond ook wel de term PURschuimgel. Dit is echter een term die in de branche niet wordt gebruikt. Men doelt hierbij op het materiaal dat bij spouwmuurisolatie wordt toegepast. Het bestaat uit een 2 componenten systeem dat onder hoge temperatuur en druk werkt. Componenten worden daarbij als vloeistof gelei aangebracht.

Is gespoten PURschuim veilig?

Indien gespoten PURschuim op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht als vloerisolatie in kruipruimtes, is het gebruik ervan veilig. Dit blijkt ook uit onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (hier te downloaden). De onderzoeksuitkomsten van onderzoeksbureau RPS bevestigen de bevindingen van TNO.

Gespoten PURschuim is echter niet per definitie onveilig wanneer het niet op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt toegepast. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim benadrukt met klem het belang van het inschakelen van gecertificeerd bedrijf bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim. Verwerkers van PURschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en deze bedrijven hebben pas na een toelatingsonderzoek door SKG-IKOB of Insula Certificatie een certificaat gekregen. Door middel van inspecties wordt erop toegezien dat gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste wijze wordt aangebracht.

PURschuim wordt al 30 jaar als vloerisolatie gebruikt in honderdduizenden kruipruimtes in Nederland. De toepassing van PURschuim als vloerisolatie is al meer dan 20 jaar gecertificeerd door de onafhankelijke en geaccrediteerde certificatieorganisaties SKG-IKOB of Insula Certificatie.

Waarom wordt bewoners geadviseerd hun huis te verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-isolatie?

Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes door verwerkers van gecertificeerde bedrijven op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht, is het gebruik ervan veilig en levert dit geen gezondheidsklachten op. Dit blijkt ook uit de onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (hier te downloaden), alsmede uit de uitkomsten van onderzoek door RPS. Wel adviseren we, zoals ook in de voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit staat, om de woning tijdens en ten minste twee uur na afloop van de werkzaamheden niet te betreden. Dit voorschrift geldt al voor gecertificeerde verwerkers op grond van private certificeringsregelingen.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de risico’s verwaarloosbaar zijn. Het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes is een logische voorzorgsmaatregel. Door de woning tijdelijk te verlaten, wordt ieder mogelijk contact met stoffen die incidenteel in de leefruimtes zouden kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van PURschuim uitgesloten. Het risico wordt hierdoor van verwaarloosbaar naar nul teruggebracht.

Waarom is het noodzakelijk om na het aanbrengen van PUR-isolatie uw huis te ventileren?

Als een woning wordt geïsoleerd, met name met luchtdicht en vochtdicht isolatiemateriaal, zorgt dat voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Maar tegelijk vermindert de uitwisseling van verse lucht tussen binnen en buiten. Verhoogde concentratie aan vervuilde lucht, uitgeademde CO₂ en vochtige binnenlucht moet worden afgevoerd en worden vervangen door verse (buiten)lucht.

Onvoldoende ventilatie van uw woning kan leiden tot gezondheidsklachten van de luchtwegen en de huid. Als met name vochtige lucht niet weg kan, wordt het een bron voor de groei van mijten en schimmels. Mijten hebben een negatief effect op de ademhaling en veroorzaken allergie. De diertjes gedijen in een vochtige en slecht geventileerde omgeving.

Een niet goed geïsoleerde woning heeft meestal ook geen goede luchtdichtheid. Dit leidt vaak tot comfortproblemen doordat luchtstromen ongecontroleerd via naden en kieren tot stand komen. In dit geval is er wel automatisch sprake van (veel) luchtuitwisseling van verse lucht tussen binnen en buiten.

Een goed geïsoleerde woning heeft een goede luchtdichtheid, waardoor het noodzakelijk is om bewust en actief te ventileren om de vervuilde binnenlucht te vervangen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het huis te ventileren. Voor goede ventilatie zijn in ieder geval altijd luchttoevoer en luchtafvoer noodzakelijk. Voor meer informatie over de verschillende systemen, oplossingen en adviezen verwijzen wij naar het Informatiepunt Ventilatie van Milieu Centraal.

Is de in de kruipruimte aangebrachte gespoten PURschuimisolatie brandveilig?

Ja. Het brandgevaar in kruipruimtes is zeer laag en de toepassing wordt als brandveilig beschouwd. Gespoten PURschuimisolatie voldoet aan de brandvoorschriften.

Wat houdt certificatie precies in en aan welke veiligheidsmaatregelen houden deze gecertificeerde bedrijven zich?

Certificatie houdt in dat bedrijven een procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van beganegrondvloeren met gespoten PURschuim. Een bedrijf moet hiervoor een aanvraag indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling. SKG-IKOB en Insula Certificatie zijn in dit kader erkend als certificatie-instelling. Zij certificeren aan de hand van beoordelingsrichtlijnen. Een college van deskundigen heeft deze richtlijnen opgesteld. In dit college zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd: producenten, afnemers, overheid en onafhankelijke deskundigen. De richtlijnen die door SKG-IKOB en Insula Certificatie worden gehanteerd, en de certificaten die zij afgeven, zijn gelijkwaardig.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes, voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of het spraysysteem waarmee de gespoten PURschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de beoordelingsrichtlijn. De certificatie-instellingen beoordelen ook of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inderdaad volgens de regels gespoten PURschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voeren SKG-IKOB en Insula Certificatie steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van het gespoten PURschuim. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim benadrukt met klem het belang van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Deze bedrijven volgen bij uitvoering de veiligheidsmaatregelen zoals die zijn vastgesteld in de richtlijnen van certificatieorganisaties SKG-IKOB en Insula Certificatie. Gecertificeerde bedrijven adviseren bewoners over deze veiligheidsmaatregelen.

De veiligheidsmaatregelen voor bewoners houden onder andere in dat ze worden geadviseerd om tijdens de werkzaamheden de woning te verlaten en pas twee uur na het voltooien van de werkzaamheden terug te keren. Ze worden ook geadviseerd de woning enkele dagen extra te ventileren.

Naast de veiligheidsmaatregelen voor bewoners zijn er ook verschillende bepalingen voor de verwerkers zelf. Indien u vragen heeft over certificatie, dan kunt u contact opnemen met het Kennisplatform Gespoten PURschuim, of met de desbetreffende certificatieorganisatie.

Hoe kan ik een gecertificeerd bedrijf bij mij in de buurt vinden?

Op de websites van SKG-IKOB en Insula Certificatie zijn lijsten te raadplegen met door hen gecertificeerde bedrijven.

Berichtgeving in de media gaat over gezondheidsklachten na het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte. Zijn deze klachten daadwerkelijk gerelateerd aan gespoten PURschuim?

Er is in het verleden media-aandacht geweest voor de vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Wij vinden het erg vervelend dat bewoners deze klachten ervaren. Op basis van uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken, zoals het TNO-rapport (hier te downloaden) en het rapport van RPS, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door gespoten PURschuim in kruipruimtes. Er is geen causaal verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten van de bewoners en de in de kruipruimte aangebrachte PURisolatie. De GGD heeft meer dan 40 gevallen onderzocht en geen link kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en aangebrachte gespoten PURvloerisolatie. Onvoldoende ventilatie, vocht en/of schimmelvorming in de woning bleken in veel gevallen de oorzaak van de gemelde gezondheidsklachten. In samenwerking met meerdere partijen uit de isolatiesector is daarom het initiatief Wij-isoleren.nl opgezet, onder andere om consumenten te wijzen op het belang om te blijven ventileren na isolatie.

Naar aanleiding van de aandacht in de media voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes heeft een groep medisch deskundigen een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met klachten die hiermee mogelijk in verband kunnen worden gebracht. Dit is een eenduidige methode voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die ervaren worden tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim.

Gespoten PURschuim wordt al dertig jaar toegepast in honderdduizenden kruipruimtes in Nederland.

Ten tijde van de publicatie van het protocol schreef Medisch Contact een artikel waarin Thomas Rustemeyer, hoofd van de unit Dermatoallergologie en arbeidsdermatologie in het VUmc en leider van de projectgroep die het protocol opstelde, aan het woord komt. Dat artikel is hier te lezen. Klachten kunnen het beste schriftelijk worden gemeld bij het bedrijf dat het gespoten PURschuim in de kruipruimte heeft aangebracht.

Ik denk dat ik ziek ben geworden door gespoten PURschuim, wat moet ik doen?

Bewoners die denken dat hun gezondheidsklachten samenhangen met het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte, wordt gevraagd zich te melden bij de GGD. Neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op met uw lokale GGD. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim raadt u af contact op te nemen met een commercieel bureau.

Naar aanleiding van de aandacht in de media voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes heeft een groep medisch deskundigen een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met klachten die hiermee mogelijk in verband kunnen worden gebracht. Dit is een eenduidige methode voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die ervaren worden tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim.

Ten tijde van de publicatie van het protocol schreef Medisch Contact een artikel waarin Thomas Rustemeyer, hoofd van de unit Dermatoallergologie en arbeidsdermatologie in het VUmc en leider van de projectgroep die het protocol opstelde, aan het woord komt. Dat artikel is hier te lezen.

Ik heb een klacht over PURschuim, waar kan ik terecht?

Klachten kunnen het beste schriftelijk worden gemeld bij het bedrijf dat het gespoten PURschuim in de kruipruimte heeft aangebracht.

Een klacht kan ook in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke certificatieorganisaties SKG-IKOB en Insula Certificatie. Indien het gespoten PURschuim in de kruipruimte is aangebracht door een bedrijf dat door hen is gecertificeerd, nemen SKG-IKOB en Insula Certificatie de klacht kosteloos in behandeling. Indien het gespoten PURschuim is aangebracht door een niet-gecertificeerd bedrijf, kan de certificatieorganisatie kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over de kosten van het in behandeling nemen van de klacht kunt u terecht bij SKG-IKOB en Insula Certificatie.

Bij het in behandeling nemen van de klacht zal de certificatieorganisatie de klagende partij informeren over de vervolgstappen. Bij gezondheidsklachten zal de klagende partij altijd worden doorverwezen naar de GGD.

Waarom heeft de sector extra maatregelen genomen?

Hoewel gespoten PURschuim als vloerisolatie al meer dan 30 jaar zonder problemen wordt aangebracht, hebben wij de afgelopen jaren gemerkt dat er in de samenleving vragen zijn ontstaan over vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Daarom heeft de sector verschillende voorzorgsmaatregelen genomen die erop gericht zijn om de risico’s die al verwaarloosbaar waren tot nul terug te brengen.

Tijdens het aanbrengen van gespoten PURschuim komen stoffen vrij in de kruipruimte. Sinds 1993 zijn door de onafhankelijke certificatieorganisatie SKG-IKOB veiligheidsmaatregelen opgesteld om het contact van bewoners met deze stoffen te vermijden. Tegenwoordig is er een tweede onafhankelijke certificatieorganisatie, Insula Certificatie. Beide organisaties beschrijven deze veiligheidsmaatregelen in de richtlijnen waar door hen gecertificeerde bedrijven zich aan moeten houden.

In afwachting van de resultaten van de onderzoeken van TNO en RPS zijn de uitvoeringsrichtlijnen destijds kritisch tegen het licht gehouden en zijn uit voorzorg extra voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes.

De conclusies van de onderzoeken die door TNO en RPS zijn uitgevoerd, geven geen ondersteuning aan een mogelijk verband tussen het aanbrengen van gespoten PURvloerisolatie en eventuele gezondheidsklachten. Hoewel de getroffen extra maatregelen daarmee waarschijnlijk overbodig zijn, zijn ze desalniettemin gehandhaafd opdat ieder mogelijk verband tussen gezondheidsklachten van bewoners en vrijgekomen stoffen bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes wordt vermeden.
Op initiatief van het Kennisplatform Gespoten PURschuim maken bedrijven die gespoten PURschuim in kruipruimtes toepassen vanaf 1 juli 2018 foto’s van een aantal werkzaamheden tijdens en na afloop van het verwerkingsproces. Deze foto’s hebben specifiek betrekking op onderdelen van het proces die verband houden met het veilig aanbrengen van het materiaal. Doel hiervan is iedere twijfel weg te nemen of deze handelingen zijn uitgevoerd.

Menu