Sector vernieuwt opleiding gespoten PURschuim

Bij de oprichting van het Kennisplatform Gespoten PURschuim in 2013 was professionalisering van sprayers met behulp van opleidingen een van de eerste actiepunten. Competente medewerkers in dienst hebben is een van de certificeringseisen voor bedrijven die gespoten PURschuim verwerken. De afgelopen jaren hebben bedrijven hun medewerkers dan ook consequent opgeleid. Nu presenteert het Kennisplatform de uitkomsten van een traject waarin de industrie en certificeringsinstellingen (ci’s) hebben gewerkt aan vernieuwing van de opleiding(seisen). Eindtermen zijn aangepast en nieuwe trainingscontent is ontwikkeld.  Deze vernieuwing was nodig om in te spelen op innovaties die de sector de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. De eerste opleidingen en examens binnen deze nieuwe structuur hebben inmiddels plaatsgevonden onder auspiciën van beide ci’s: Insula Certificatie en SKG-IKOB.

Uit onderzoeken blijkt dat gespoten PURschuim veilig kan worden toegepast, mits verwerkers zich houden aan de voorschriften. Hoogwaardige opleiding van iedereen die met PURschuim werkt – zowel sprayers als verkopers – is dan ook cruciaal. Door de vernieuwing van de opleidingsstructuur speelt de branche in op het belang van goed opgeleide medewerkers. Met de nieuwe opleidingseisen voldoet de Nederlandse industrie nu al aan Europese Reach-regelgeving die vanaf augustus 2023 van kracht is.

De actualisering van de eisen betreft de inhoud van de opleiding, de examinering, en de registratie van opgeleiden. Industrie en certificeringsinstellingen hebben bekeken wat iedereen die met PURschuim werkt moet kunnen en kennen. Dit houdt onder andere in dat zowel sprayers als verkopers in staat moeten zijn om een ruimte te beoordelen op geschiktheid om met PURschuim te isoleren, en te adviseren wat nodig is om de ruimte hiervoor eventueel geschikt te maken. Ook moeten ze risico’s kunnen beoordelen. Voor sprayers komt daar nog bij dat ze veiligheidsmaatregelen moeten kunnen naleven en de uitvoerende handelingen moeten kunnen verrichten.

Het uitgangspunt van de nieuwe structuur is dat iedere organisatie (producenten, verwerkers, ci’s) mag opleiden, maar de uitvoering van de examinering is voorbehouden aan de certificeringsinstellingen. Geslaagden worden geregistreerd en erkend door beide ci’s.

Er geldt een overgangsperiode: verwerkers krijgen tot 1 juli 2022 de tijd om hun medewerkers te laten voldoen aan de geactualiseerde opleidingseisen.