Reactie Kennisplatform op artikel over medisch protocol

Op 5 november heeft de Stichting Meldpunt PURslachtoffers de aandacht van de Tweede Kamer gevraagd voor een document dat het die dag op zijn website heeft geplaatst. In dit artikel, ‘Hoe het PUR-protocol tot stand kwam’, tracht het Meldpunt een beeld te geven van de betrokkenheid van het ministerie van BZK en van het Kennisplatform Gespoten PURschuim bij de totstandkoming van dit protocol.

Het Kennisplatform is van mening dat het Meldpunt een tendentieus en op onderdelen onjuist beeld schetst. De suggestie wordt gewekt dat de projectgroep die verantwoordelijk was voor het protocol het Meldpunt bij de totstandkoming hiervan bewust op afstand heeft gehouden. Dit is aantoonbaar onjuist.

Uit het zogeheten commentaardocument, waarin de projectgroep reacties van geraadpleegde experts en belangenorganisaties heeft gebundeld, blijkt dat het Meldpunt op diverse momenten van het totstandkomingsproces is gevraagd om commentaar, en ook daadwerkelijk commentaar heeft geleverd. Sterker nog, het Meldpunt zette op enig moment druk op de projectgroep om tot een tijdige afronding van het project te komen, gelet op voor het Meldpunt belangrijke overwegingen.

Het is het Kennisplatform dan ook onduidelijk op grond waarvan het Meldpunt tot de conclusie komt dat het op een zijspoor zou zijn gezet bij de totstandkoming van het protocol. Het Kennisplatform hecht er voorts aan op te merken dat er met de totstandkoming van het protocol een eenduidige methode is voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die door bewoners en/of werknemers worden toegeschreven aan blootstelling aan isocyanaten.

Omdat wij de totstandkoming van het protocol van belang achtten, hebben we indertijd – desgevraagd door de projectgroep – besloten om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling ervan, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de projectgroep voor de inhoud van het protocol. Anders dan het Meldpunt doet voorkomen was van meet af aan publiekelijk bekend dat wij deze bijdrage – zijnde de helft van de totale kosten – zouden leveren. Het ministerie van BZK heeft eenzelfde bijdrage opgebracht. In bovengenoemd commentaardocument is deze informatie vermeld. Ook staat hierin dat de projectgroep voor de start van het ontwikkelingstraject het Meldpunt eveneens heeft gevraagd om een (eventueel symbolische) bijdrage. Het Meldpunt heeft hier afwijzend op gereageerd.