Onafhankelijk toezicht op verwerking van gespoten PURvloerisolatie: inspectie bij 1 op de 25 woningen

Het Kennisplatform gespoten PURschuim presenteerde op 12 september jl. het Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Aan de hand van 3 speerpunten zet het Kennisplatform uiteen hoe het de juiste toepassing van gespoten PURschuim verder bevordert en daarnaast samen met verschillende partijen tot een eenduidige manier van gezondheidsklachtenonderzoek wil komen. Hierbij staat voorop dat alle klachten serieus genomen moeten worden en dat met relevante partijen moet worden samengewerkt om te allen tijde veiligheid voor bewoners en verwerkers te kunnen blijven waarborgen.

Uit een reactie van het Meldpunt PURslachtoffers valt op te maken dat er nog onduidelijkheden bestaan over het Actieplan. Het Kennisplatform neemt deze onduidelijkheden graag weg.

Gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast
Gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast, zo concludeerde het onderzoeksinstituut TNO op basis van een door haar verricht onderzoek in woningen van 14 bewoners die hun klachten toeschrijven aan de aangebrachte PURisolatie. Op basis van de huidige kennis is de kans op gezondheidsrisico’s voor bewoner en verwerker gering, mits het aanbrengen van PUR vloerisolatie is uitgevoerd volgens de bestaande eisen en gestelde instructies, die volgen uit een Beoordelingsrichtlijn (BRL 1332) en een daaraan gekoppelde Uitvoeringsrichtlijn (URL 27-101). Deze instructies worden uitgegeven door het certificeringsinstituut IKOB-BKB. Voldoening aan deze instructies is vereist om een KOMO-procescertificaat te krijgen.

Extra maatregelen uit voorzorg
Gespoten PURschuim wordt al 30 jaar lang toegepast in meer dan 80.000 kruipruimtes in Nederland. Sinds 1993 worden bedrijven gecertificeerd voor het na-isoleren met gespoten PURschuim in kruipruimtes aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Tot 2012 zijn er bij de industrie geen klachten gemeld.

Louter uit voorzorg heeft de industrie begin dit jaar aanvullende maatregelen getroffen waarmee de veiligheid en juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes verder zou kunnen worden bevorderd. Deze maatregelen gaan dus verder dan de bestaande veiligheidsstandaarden en komen bovenop de maatregelen die reeds golden.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 29 augustus jl. stelt Minister Blok dat de sector nuttige stappen heeft gezet om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren, dat deze risico’s adequaat kunnen worden beheerst en dat er geen reden is voor drastische maatregelen.

Belang van certificering en toezicht
Het Kennisplatform benadrukt nogmaals dat het van belang is te werken met gecertificeerde bedrijven bij het aanbrengen van gespoten PURschuim voor isolatie in kruipruimtes. Gecertificeerde bedrijven worden regelmatig door de onafhankelijke certificatie-instelling IKOB-BKB gecontroleerd op de juiste implementatie van de veiligheidsmaatregelen. IKOB-BKB inspecteert ongeveer 1 op de 25 woningen waar gespoten PURschuim door gecertificeerde bedrijven wordt aangebracht in de kruipruimte. Op dit moment is 80% van het marktvolume gecertificeerd. Doelstelling van het Kennisplatform is om te komen tot 100% certificatie.

Daarnaast zijn alle bedrijven in de branche verplicht zich te houden aan de geldende Arbowetgeving en is 80% van het marktvolume extra Arbo-gecertificeerd of heeft aanvullende gecertificeerde kwaliteitssystemen, zoals bijvoorbeeld OSHAS 18001 of VCA. Hierop wordt regelmatig geïnspecteerd door geaccrediteerde inspectiebedrijven.

Deze vorm van inspectie door geaccrediteerde bedrijven en instellingen is een gangbare manier van toezicht die in veel sectoren in Nederland wordt toegepast, simpelweg omdat de Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW niet voldoende capaciteit heeft om structureel alle bedrijven in Nederland te inspecteren op een wijze waardoor deze kwaliteitsborging wordt gegarandeerd. Deze vorm van zelfregulering is zodoende dé manier om toezicht te houden op de naleving van Arbo regels.

 

 

Beeld: copyright li-penny [Flickr]