Kennisplatform succesvol in verder bevorderen juiste toepassing gespoten PURvloerisolatie

Het Kennisplatform gespoten PURschuim heeft vandaag minister Blok op de hoogte gesteld over de vorderingen die zijn gemaakt ten aanzien van de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Uit de update van het Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes komt naar voren dat het Kennisplatform de afgelopen periode belangrijke stappen gezet om de juiste toepassing van gespoten PURschuim te bevorderen.

Vooruitgang in juiste toepassing en vergroot bewustzijn om met een gecertificeerd bedrijf te werken
Zo is bijvoorbeeld de Uitvoeringsrichtlijn (URL 27-101) op 2 september 2013 mede met het oog op het nemen van voorzorgsmaatregelen verder aangescherpt, zijn inmiddels de verwerkers en verkopers van gecertificeerde bedrijven persoonlijk getraind en geëxamineerd en is het belang van certificering actief onder de aandacht gebracht bij belangrijke consumentenorganisaties zoals Vereniging Eigen Huis en Aedes. Het verhogen van het bewustzijn onder verwerkers van de juiste toepassing door persoonlijke training en certificering werpt zijn vruchten af; de inspectiecijfers van het certificeringsinstituut SKG-IKOB over 2014 tonen dat de regels voor de juiste toepassing van gespoten PUR vloerisolatie over het algemeen goed worden nageleefd. Daarnaast wordt de druk vanuit de keten op verwerkers om zich te laten certificeren opgevoerd.

Geen gezondheidsrisico’s voor niet-gesensibiliseerde bewoners
Om de kennis over de toepassing verder te vergroten heeft het Kennisplatform nader onderzoek uit laten voeren naar de gespoten PUR vloerisolatie. De luchtkwaliteitsmetingen door ingenieursbureau RPS in 7 woningen tonen aan dat er geen gezondheidsrisico’s voor bewoners zijn te verwachten zolang zij niet op voorhand zijn gesensibiliseerd. RPS concludeert daarnaast dat de risico-reducerende maatregelen die golden voor de aanscherpingen van de Uitvoeringsrichtlijn in 2013 reeds afdoende waren om de veiligheid van bewoners en verwerkers te waarborgen.

Onvoldoende ventilatie in veel gevallen oorzaak gezondheidsklachten
Tenslotte vindt er voortvarend overleg plaats tussen het Kennisplatform, GGD, betrokkenen vanuit het ministerie en andere experts. Een belangrijk doel van het overleg is het streven om te komen tot een eenduidige diagnostiek ten aanzien van onderzoek naar vermeende gezondheidsklachten die gerelateerd worden aan gespoten PUR vloerisolatie en om een beter totaalbeeld te krijgen van de problematiek. Uit het overleg komt naar voren dat de GGD meer dan 40 gevallen heeft onderzocht en tot op heden geen directe link heeft kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en gespoten PUR vloerisolatie. Onvoldoende ventilatie, vocht en/of schimmelvorming in de woning bleek in veel gevallen de oorzaak van de gemelde gezondheidsklachten. In samenwerking met meerdere partijen uit de isolatiesector is daarom het initiatief Wij-isoleren.nl opgezet, onder andere om consumenten te wijzen op het belang om te blijven ventileren na isolatie. Naar verwachting zal dit initiatief in juni gelanceerd worden.

Een afschrift van de brief aan minister Blok en de voortgangsrapportage vindt u hier: Voortgangsrapportage Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes -22.05.2014

Hebt u vragen over de voortgangsrapportage, stuur dan een e-mail naar info@gespotenpurschuim.nl

 

 

 

Photo-By-Martin-Wessely-Unsplash