Gezondheidsraad: risico’s voor bewoners bij juiste toepassing PUR onwaarschijnlijk

Bij een juiste toepassing van gespoten PURschuim is de blootstelling voor bewoners aan gevaarlijke stoffen zeer laag en zijn nadelige gezondheidseffecten voor hen onwaarschijnlijk. Dat stelt de Gezondheidsraad in zijn op 28 juli 2020 gepubliceerde conceptadvies ‘Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid’. De raad heeft dit advies uitgebracht op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Commissie Gespoten PURschuim van de raad, die het advies heeft opgesteld, beklemtoont dat juiste toepassing van PURschuim belangrijk is. De commissie vindt dat bewoners de garantie moeten krijgen dat isoleerders zich conformeren aan de richtlijnen die gelden voor gecertificeerde bedrijven. Op die manier is een juiste toepassing verzekerd en blijft de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen veilige grenzen. Verplichte certificering kan dit mogelijk bewerkstelligen, aldus de commissie.

Hoewel de commissie geen concrete aanwijzingen heeft voor gezondheidseffecten door blaasmiddelen bij bewoners na isolatie met gespoten PUR-schuim, vindt zij nader onderzoek naar de risico’s van langdurige blootstelling aan lage concentraties van deze stoffen gewenst.

Verder concludeert de commissie dat centrale registratie van medische diagnostiek ontbreekt. Bekend is dat bij het AMC tot maart 2020 in totaal 22 mensen met klachten het medisch protocol hebben doorlopen. De klachten waren divers en er zijn geen aandoeningen gediagnosticeerd waarvan vaststaat dat ze verband houden met isocyanaten. De commissie adviseert te zorgen voor centrale registratie van klachten en aandoeningen van bewoners. Op die manier ontstaat ook inzicht in het verloop over de tijd, bijvoorbeeld door inspanningen van de sector. Ook adviseert zij het medisch protocol, dat in 2016 is opgesteld, op onderdelen verder uit te werken en een blootstellingsonderzoek of een chemisch onderzoek van PURschuim in de woning hiervan deel te laten uitmaken.