Gespoten PURschuim

Wat is gespoten PURschuim?

Gespoten PURschuim is een veelgebruikt en veelzijdig isolatiemateriaal en wordt in Nederland dag in dag uit voor diverse doeleinden gebruikt. Isolatie met polyurethaanschuim (PURschuim) helpt huizen warm te houden in de winter en koel in de zomer. Omdat het direct wordt gespoten in gaten, scheuren en op andere oppervlakken die bijdragen aan warmteverlies, isoleert het en verhoogt het de luchtdichtheid. Het is een van de meest efficiënte en gemakkelijkste manieren om een woning weersbestendig te maken, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Het materiaal wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 80.000 kruipruimtes in Nederland en levert bij correcte en deskundige toepassing geen risico’s op voor mens, dier of milieu.

Polyurethaanisolatie ontstaat door de reactie van twee componenten, PMDI en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd, is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Met gespoten PURschuim is het mogelijk om ruimtes naadloos te isoleren. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte en gemakkelijkste materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en daardoor energiezuiniger te maken.

Meer weten over PURschuim en isolatie? Kijk dan op de website van de NVPU.

Goed isoleren erg belangrijk

Mensen besteden ongeveer 90% van hun leven in gebouwen. Comfort en een gezond binnenklimaat zijn dan ook van het grootste belang om dit verblijf aangenaam te maken. Comfort in de zin van warmte, de juiste vochtigheid, passende luchtverversing, geen tocht en een binnenklimaat dat geen stoffen bevat die de gezondheid aantasten.

Omdat gespoten PURschuimisolatie de luchtinfiltratie minimaliseert, helpt het bij het voorkomen van waterdamptransport in en uit de woning. Minder waterdamptransport verlaagt op zijn beurt de belasting op verwarmings- en koelsystemen. Door evenwichtig te isoleren kan worden voorkomen dat er vochtcondensatie optreedt.

Gevolgen slechte isolatie

In een slecht geïsoleerde woning kan vocht leiden tot schimmelgroei. Koudespots, scheuren in de gebouwstructuur en condens op de ramen kunnen de luchtvochtigheid hoog houden en een voedingsbron vormen van schimmel en meeldauw. Naast aantasting van hout vormt het een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners. Een hoge grondwaterstand geeft een vochtige kruipruimte; vocht dat door kan dringen tot in de woning. Het afdichten van de openingen kan helpen bij het beheersen van vocht, en kan vochtproblemen voorkomen.

Vocht in een woning tast de kwaliteit van de structuur aan. Naast houtrot en schimmel kunnen ook uitspoeling en bevriezing leiden tot schade. Goede isolatie voorkomt veel van dit soort problemen. Gespoten PURschuim absorbeert bijna geen water: laboratoriumtesten geven aan dat de wateropname meestal minder is dan 2%. Wanneer gespoten PURschuim goed geïnstalleerd is en veilig verwerkt volgens de richtlijnen, zorgt het materiaal ervoor dat uw woning lucht- en waterdicht is.

De voordelen van gespoten
PURschuim op een rij

Energiezuiniger
Thermische-isolatieproducten spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de energievraag van nieuwe en bestaande gebouwen. Meer dan 40% van alle energie in Europa wordt gebruikt in gebouwen. Hiervan is 60% voor het verwarmen van de ruimte. De bouw of renovatie van zeer energiezuinige gebouwen heeft de potentie om dit energiegebruik, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, drastisch te verminderen. Voor uw bestaande woning is het veelal mogelijk om minimaal twee stappen te maken op de energieladder (energielabel G oplopend tot A++). Uw vaste energiekosten dalen: veelal heeft u uw investering in 3 tot 5 jaar terugverdiend.

Uit onderzoek blijkt dat gespoten PURschuim ruim 100 keer meer energie bespaart dan werd gebruikt voor de productie ervan.

Brandveiliger
Gebouwen geïsoleerd met gespoten PURschuim vertonen een uitstekend brandgedrag. Dat heeft te maken met het zogeheten thermohardende karakter (het materiaal blijft ook bij verhitting hard) en de hoge thermische stabiliteit.

Andere voordelen
Gespoten PURschuim geeft een effectieve luchtbarrière, het vermindert lawaai en verhoogt het comfort. Het wordt vaak gebruikt om tocht te voorkomen bij ramen, deuren, vloeren en zolders om een comfortabel binnenklimaat te creëren. Het minimaliseert overdracht van geluid tussen twee ruimtes. Naast het afdichten van kleine scheurtjes isoleert gespoten PURschuim vloeren, muren en daken. Eenmaal aangebracht maakt PURschuim van uw binnen- en buitenmuur een ‘sandwich’, wat de algemene stabiliteit van uw woning verbetert. Omdat gespoten PURschuim op locatie wordt aangebracht past het volledig bij de afmetingen van uw specifieke woning. De uitvoering kan in een relatief korte tijd: het is veelal een kwestie van uren.

Informatie over certificering

Gespoten PURschuim wordt aangebracht door professionals die adequaat zijn opgeleid in het aanbrengen van zogeheten 2-componenten PURschuim. Sinds 1993 worden bedrijven gecertificeerd voor het na-isoleren met PURschuim onder beganegrondvloeren. Dit gebeurt door de onafhankelijke certificatie-instellingen SKG-IKOB en Insula Certificatie. Inspecties vormen de kern van de certificering. De certificatie-instellingen voeren hiervoor steekproefsgewijs onafhankelijke controles uit, waarbij woningen worden geïnspecteerd waar gespoten PURschuim is of wordt aangebracht worden geïnspecteerd.

Op die manier blijft de kwaliteit in de branche op een hoog niveau en wordt veilig werken bevorderd. Het is dan ook van belang met een gecertificeerd bedrijf te werken.

SKG-IKOB en Insula Certificatie certificeren aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten, die vastliggen in zogeheten beoordelingsrichtlijnen. Op de websites van SKG-IKOB en Insula Certificatie staan lijsten van gecertificeerde bedrijven.

De door SKG-IKOB en Insula Certificatie gecertificeerde bedrijven moeten bij de uitvoering ook voldoen aan de richtlijnen, waarin onder andere wordt aangegeven dat:

  • bedrijven uitsluitend producten mogen verwerken die aantoonbaar voldoen aan de eisen uit de BRL;
  • de verwerkers een adequate opleiding moeten hebben gevolgd voor het aanbrengen van gespoten PURschuim;
  • er gewerkt moet worden volgens vastgestelde veiligheidseisen voor bewoner en verwerker. Zo moet de kruipkelder bijvoorbeeld voorzien zijn van voldoende natuurlijke ventilatie en moet de medewerker zich beschermen tegen blootstelling aan de stoffen die bij het aanbrengen van PURschuim vrijkomen;
  • de machine die de twee componenten waaruit PURschuim bestaat mengt, bij een verkeerde mix van deze twee componenten stilvalt, waardoor de verwerker geen PURschuim meer kan spuiten.

De Raad voor Accreditatie (RvA) ziet erop toe dat SKG-IKOB en Insula Certificatie hun taken op de juiste manier uitvoeren.

Menu