Gespoten PURschuim kan veilig worden toegepast in kruipruimtes

Dat concludeert het Kennisplatform Gespoten PURschuim op basis van onderzoek door ingenieursbureau RPS. RPS verrichtte luchtkwaliteitsmetingen in 7 woningen voor, tijdens en kort na het aanbrengen van gespoten purisolatie in de kruipruimte. De gemeten waarden tonen aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners. De metingen van RPS bevestigen de uitkomsten van eerder onderzoek door TNO naar de luchtkwaliteit van woningen waar gespoten PUR vloerisolatie is aangebracht. Ook uit het TNO onderzoek bleek dat gespoten PURschuim veilig kan worden toegepast in kruipruimtes. RPS concludeert daarnaast dat de maatregelen die de industrie heeft genomen afdoende zijn.

Bevestiging uitkomsten TNO-onderzoek
Verschillende situaties en toepassingen van gespoten PUR vloerisolatie zijn in de onderzoeken van TNO en RPS onderzocht. Beide onderzoeken tonen aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners. Mogelijke uitzondering vormt een zeer kleine groep mensen die vanuit een herhaald hoge beroepsmatige blootstelling overgevoelig is voor isocyanaten. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gaat dit om 0-6 gevallen per jaar. Zij zouden ook bij heel lage concentraties mogelijk gezondheidseffecten kunnen ondervinden. Deze zeer kleine groep raadt RPS aan om te overwegen een alternatieve isolatiemethode voor de kruipruimte te kiezen.

Belang certificering
Het Kennisplatform neemt veiligheid en gezondheid zeer serieus en blijft de juiste toepassing van gespoten PURisolatie binnen de sector bevorderen. Het Kennisplatform adviseert om gespoten PURschuim aan te laten brengen door gecertificeerde bedrijven die werken aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Daarnaast adviseert het Kennisplatform de woning na isolatie goed te blijven ventileren.

Over het onderzoek
Het Kennisplatform heeft RPS opdracht gegeven tot het onderzoek in reactie op eerder gemelde  gezondheidsklachten die in verband werden gebracht met het aanbrengen van het gespoten PURschuim in de kruipruimte. Het onderzoek verschaft inzicht in de concentratieniveaus van stoffen die bij het aanbrengen van gespoten PURschuim vrijkomen. Om een representatief beeld te kunnen vormen ging het RPS onderzoek verder dan het eerdere TNO onderzoek. Zo verrichtte RPS metingen bij verschillende typen vloeren, werd de gespoten PURschuim aangebracht door verschillende verwerkers en werden verschillende formules gespoten PURschuim gebruikt.

Het Kennisplatform en de polyurethaanindustrie in zijn geheel blijven de ontwikkelingen in de wetenschap en ontwikkelingen met betrekking tot de gemelde gezondheidsklachten op de voet volgen. Het Kennisplatform zet als onderdeel van haar actieplan en zoals verzocht door minister Blok in augustus 2013, de huidige en voortschrijdende kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen onder andere de GGD, de overheid en andere kennisinstellingen vanzelfsprekend voort. Het is in ieders belang dat de gezondheid van de verwerkers en bewoners te allen tijde gewaarborgd is.

Over het Kennisplatform en gespoten PURschuim
Het Kennisplatform Gespoten PURschuim wordt gedragen door SKG-IKOB en Insula Certificatie gecertificeerde gespoten PUR-schuimverwerkers, leveranciers van de grondstoffen van PURschuim, Europese brancheverenigingen ISOPA en PU Europe, en de Nederlandse brancheverenigingen NVPU en VENIN. Het platform bundelt kennis en expertise om de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes te bevorderen.

Gespoten PURschuim wordt in Nederland voornamelijk toegepast in kruipruimtes en levert bij correcte en deskundige toepassing geen risico’s op voor mens, dier of milieu. Het materiaal wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 250.000 kruipruimtes in Nederland. Met gespoten PURschuim is het mogelijk om ruimtes naadloos en luchtdicht te isoleren. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en daardoor energiezuiniger te maken.

Meer informatie
De Nederlandse vertaling van de samenvatting van het RPS onderzoek vindt u hier: Samenvatting RPS onderzoek – 25.02.2014.

U kunt het gehele onderzoek van RPS opvragen door een mail te sturen naar: info@gespotenpurschuim.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kennisplatform Gespoten PURschuim
info@gespotenpurschuim.nl

 

 

Photo By Vladimir Kramer –Unsplash