Branche lanceert Kennisplatform Gespoten PURschuim

13 juni 2013

Vanmiddag wordt tijdens de bijeenkomst van de Contactgroep Chemie en Gezondheid in Den Bosch het Kennisplatform Gespoten PURschuim gelanceerd. Het Kennisplatform is een sectorbreed initiatief voortgekomen uit vragen die in de samenleving leven rondom de veiligheid van gespoten PURschuim. De branche beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen richting bewoners en andere betrokkenen, en de juiste toepassing van gespoten PURschuim te bevorderen. Het platform bundelt kennis en expertise en beoogt middels onderzoek, trainingen en aangescherpte certificering ook in de toekomst een veilige toepassing van gespoten PURschuim te realiseren.

Branche neemt verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen
Het Kennisplatform brengt verschillende experts, zoals verwerkers, toxicologen, veiligheids- en milieudeskundigen en chemici, samen met als doel de veiligheid rondom de toepassing  te perfectioneren en de kennis daarover te vergroten. Erik Vangronsveld, voorzitter van het Kennisplatform: “We merken dat er vragen leven in de samenleving rondom de veiligheid van gespoten PURschuim. We zien het als bedrijfstak als onze verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen richting bewoners en andere betrokkenen, en de juiste toepassing te bevorderen.”

Additionele maatregelen om juiste toepassing te bevorderen
Het Kennisplatform zal tevens toezien op de uitvoering van het programma dat eerder dit jaar door ISOPA werd geïnitieerd. De belangrijkste maatregelen die met ingang van 2013 zijn doorgevoerd:

  • betere communicatie met woningbezitters en bewoners voorafgaand aan de verkoop van de isolatiedienst, alsmede tijdens en na het aanbrengen van de isolatie door een erkende verwerker;
  • bewoners adviseren de woning te verlaten tijdens en tot twee uur na afloop van de isolatiewerkzaamheden;
  • verplichte mechanische ventilatie van de kruipruimte tijdens en direct na de isolatiewerkzaamheden.

Deze maatregelen gaan verder dan de reguliere veiligheidsnormen. Het onafhankelijke certificatieorgaan, de stichting IKOB-BKB, certificeert PURschuimverwerkers en voert controles uit. Dit orgaan ziet erop toe dat de verwerkers en verkopers adequaat zijn opgeleid en toetst dit door middel van examinering. De eerste trainingen binnen dit programma zullen op maandag 17 juni starten. Kort daarna zullen de verwerkers die het materiaal aanbrengen worden geëxamineerd.

Eerste onderzoeksresultaten: bij juiste toepassing geen gezondheidsrisico’s
Het bevorderen van onderzoek is een belangrijke taak van het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Het onafhankelijke advies- & ingenieursbureau RPS voert in opdracht van de branche luchtkwaliteitsmetingen uit tijdens en direct na het aanbrengen van PUR-isolatie in kruipruimtes. De eerste uitkomsten laten zien dat bij  juiste toepassing de gemeten waarden in de woonruimtes beneden de publieke grenswaarden liggen en zodoende geen risico vormen voor de gezondheid. Naast het door de branche geïnitieerde onderzoek door RPS, wordt er ook een onderzoek door TNO uitgevoerd. TNO voert luchtkwaliteitsmetingen uit in de woningen waar eerder klachten zijn gemeld. Het Kennisplatform kijkt met vertrouwen uit naar de resultaten van het TNO- onderzoek.

Over het Kennisplatform en gespoten PURschuim
Het Kennisplatform Gespoten PURschuim wordt gedragen door IKOB-BKB gecertificeerde gespoten PUR-schuimverwerkers, leveranciers van de grondstoffen van PURschuim, Europese brancheverenigingen ISOPA en PU Europe, en de Nederlandse brancheverenigingen NVPU en VENIN. Het platform bundelt kennis en expertise om de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes te bevorderen.

Gespoten PURschuim wordt in Nederland voornamelijk toegepast in kruipruimtes en levert bij correcte en deskundige toepassing geen risico’s op voor mens, dier of milieu. Het materiaal wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 80.000 kruipruimtes in Nederland. Met gespoten PURschuim is het mogelijk om ruimtes naadloos en luchtdicht te isoleren. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en daardoor energiezuiniger te maken.