Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes

1. Bevorderen van en nauw toezicht op de juiste toepassing in de sector
De industrie heeft uit voorzorg reeds een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen waarmee de veiligheid en juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes verder wordt bevorderd, waaronder:

  • verbeterde communicatie met bewoners voorafgaand aan de verkoop, tijdens en na het aanbrengen van de isolatie zodat zij zich bewust zijn van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen door de verwerker;
  • bewoners adviseren om buitenshuis te blijven tijdens en minimaal twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte.

Om de juiste implementatie van deze aanvullende veiligheidsmaatregelen te bevorderen en hier nauw op toe te zien worden onder andere de volgende acties ondernomen:

  • verplichte training en tweejaarlijkse examinering van alle verwerkers bij gecertificeerde bedrijven;
  • inspectie bij 1 op de 25 woningen tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes waarin verwerkers getoetst worden op de juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen voor zowel de verwerker zelf als de bewoner;
  • wekelijkse inspectierapportages en sanctiebeleid bij geconstateerde onvolkomenheden;
  • risico-inventarisatie en regelmatige evaluatie van de getroffen maatregelen;
  • druk vanuit de sector op niet-gecertificeerde bedrijven om ze te bewegen tot certificatie. Doelstelling daarbij is om te komen tot 100% certificatie (nu is 80% van het marktvolume gecertificeerd).

2. Vergroten bewustzijn in de markt om met een gecertificeerd bedrijf te werken

Het Kennisplatform wil bevorderen dat afnemers in de markt weten dat het van belang is om met een gecertificeerd bedrijf te werken. Hiervoor worden onder andere de volgende acties ondernomen:

  • verbeterde communicatie met bewoners voorafgaand aan de verkoop, tijdens en na het aanbrengen van de isolatie (zie hierboven);
  • ontwikkeling van een plan van aanpak voor het intensiveren van communicatie richting afnemers over het belang van certificatie. Het Kennisplatform gaat daarbij graag in gesprek met belangrijke partijen als AEDES, de Woonbond en VEH om deze inspanning te versterken. Ook de mogelijkheden om meer ruchtbaarheid te geven aan de huidige certificatie (KOMO-keurmerk) worden daarbij onderzocht.

3. Bevorderen van landelijke registratie en uniforme klachtenafhandeling binnen een breed expertplatform

Het Kennisplatform acht het van belang dat de oorzaak van gemelde gezondheidsklachten op een zo grondig en een zo wetenschappelijk mogelijke manier onderzocht wordt en dat daarover consensus bestaat onder betrokken partijen.

Het Kennisplatform verwelkomt daarbij de door minister Blok aangeboden faciliterende rol van het Rijk om tevens te kunnen komen tot een landelijke registratie zodat er een totaalbeeld ontstaat van de gemelde klachten.

Het Kennisplatform acht daarbij een nauwe samenwerking tussen de GGD, die beschikt over de gezondheidskundige kennis en certificatie instelling IKOB-BKB, die beschikt over de technische kennis over het product en toepassing, van belang.

Het Kennisplatform heeft reeds eerste stappen gezet om te komen tot consensus binnen een breder expertplatform en zal zich blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de huidige kennisdeling tussen experts wordt  voortgezet.

Om de kennisopbouw onder betrokken experts verder te vergroten heeft het Kennisplatform het initiatief genomen tot aanvullende metingen. Dit onderzoek is reeds gestart en wordt uitgevoerd door ingenieursbureau RPS. De resultaten van deze metingen worden in oktober verwacht.

Tenslotte zal het Kennisplatform op verzoek van het bredere expertplatform waar nodig volledig transparant zijn in het aanleveren van aanvullende informatie over het product en toepassing ten behoeve van onderzoek.